Top Tháng

Đế Bá
2 Tháng Trước
Đế Bá
Chương 7157
Tu La Vũ Thần
4 Tháng Trước
Tu La Vũ Thần
Chương 4922
Tu La Võ Thần
6 Tháng Trước
Tu La Võ Thần
Chương 5911
Thần Long Chiến
6 Tháng Trước
2.8
Thần Long Chiến
Chương 5514
Linh Kiếm Tôn
5 Tháng Trước
Linh Kiếm Tôn
Chương 5421
Phi Thiên
2 Tháng Trước
Phi Thiên
Chương 3913